Planning & Development

Planning & Development Staff


Nain Tara

P&D Officer


Email: plandev@sbbwu.edu.pk
Phone : +92-91-9224726